کدام آرامش را بشتر می پسندید؟

کدام آرامش را بیشتر می پسندید؟گزینه مورد نظررا در فیلد نظرسنجی سایت وارد کنید.

1-آرامش با جنس مخالف

2-آرامش الهی