خطای دید محشر

یک خطای دید بسیار جالب

 

http://www.aparat.com/v/r4ZpN